• Domov
 • Splošni prodajni pogoji

Splošni prodajni pogoji

Splošni prodajni pogoji družbe Rexel d.o.o.

Splošni prodajni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo ureditev vseh medsebojnih obveznosti, pravic in dolžnosti med prodajalcem REXEL, specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali in storitvami, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju prodajalec) in vsemi njegovimi kupci. Kupčevi splošni nabavni pogoji ali morebitni drugi pogoji prodajalca ne zavezujejo, razen če jih prodajalec izrecno pisno sprejme.

Kupec oz. naročnik s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo naročila ali na katerikoli drug obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se z njimi v celoti strinja. Splošni pogoji se lahko kadarkoli spreminjajo oz. dopolnjujejo. Vsaka verzija Splošnih pogojev je posebej datirana. Vsak morebitni odstop od teh splošnih pogojev je veljaven le, če je pisno potrjen s strani prodajalca. Tak morebitni odstop od splošnih pogojev ima enkratno veljavo in ne vpliva na veljavnost ostalih določb splošnih prodajnih pogojev.

Splošni pogoji veljajo za vse primere prodaje in dobave standardnega blaga prodajalca iz redne ponudbe, ki je objavljena na spletni strani www.rexel.si (v nadaljevanju: blago in/ali material), z izjemo blaga oz. artiklov, ki se prodajajo v spletni trgovini (etrgovina.rexel.si) prodajalca. Prodaja in dobava blaga pod pogoji, ki odstopajo od teh splošnih pogojev, prodaja investicijske opreme in specifičnega neserijskega blaga, ki ni predmet redne ponudbe prodajalca, se izvrši na podlagi izvedbenih pravnih aktov (prodajne pogodbe, projektne pogodbe, naročilnice, dobavnice, zapisniki idr.). Tak pravni akt velja poleg splošnih pogojev in jih ne nadomešča. V primeru, da splošni pogoji in drug pravni akt posamezne iste faze in/ali elemente prodajnega procesa določata drugače, za te faze in/ali elemente veljajo določila izvedbenega akta.

Način sporazumevanja

Vsa obvestila glede prodaje in dobave blaga si prodajalec in kupec izmenjujeta v pisni obliki (v fizični ali digitalni obliki) ali ustno. Vsa takšna obvestila oziroma dokumenti morajo vsebovati vse zakonsko določene elemente oz. druge podatke, ki so prodajalcu potrebni za pravilno in nemoteno izvedbo prodaje.

Ustni dogovor je za prodajalca zavezujoč le, če je sočasno ali naknadno obojestransko potrjen tudi pisno.

Obseg in veljavnost ponudbe prodajalca

Ponudba je pisni dokument, ki ga na podlagi ustnega, telefonskega ali pisnega povpraševanja prodajalec izdela kupcu in se lahko spreminja. Po tem, ko je kupcu vročena, pod pogojem, da vsebuje natančno označbo blaga po količini in kakovosti, ceno za blago in rok, v katerem lahko kupec ponudbo sprejme, je ponudba prodajalca zavezujoča. V ponudbi podani pogoji, roki, cene, kakovost ter količina veljajo samo za to ponudbo.

Za navedbe in informacije v katalogih in drugi dokumentaciji proizvajalcev in prodajalčevih dobaviteljev, prodajalec glede vsebinske verodostojnosti navedb in informacij ne prevzema nobene odgovornosti. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno posledično nastalo škodo in ne priznava nikakršnih odškodninskih zahtevkov ali povračil v zvezi s tem.

Ponudba, če v njej ni drugače določeno, velja in prodajalca zavezuje štirinajst koledarskih dni od dneva njene izstavitve. Ponudba velja za sprejeto, če jo je kupec sprejel v celoti in če je prodajalec njegovo pisno potrditev ali naročilo prejel pred iztekom navedenega roka. Za sprejeto ponudbo se šteje tudi po ponudbi izvedeno delno ali celotno plačilo s strani kupca. Delni sprejem ponudbe prodajalca s strani kupca se šteje za nasprotno ponudbo kupca.

V primeru, da kupec ponudbo prodajalca sprejme delno, ali predlaga, da se ponudba v nečem spremeni, se šteje, da je ponudbo zavrnil in prodajalcu podal nasprotno ponudbo. Nasprotna ponudba prodajalca zavezuje le v primeru in v obsegu, ki ga pisno potrdi.

Prodajalec ima pravico, da posameznemu kupcu ali več kupcem zavrne izdelavo ponudbe.

Obseg in veljavnost naročila

Naročilo kupca je veljavno, če vsebuje podatke, ki jih prodajalec potrebuje za pravilno in nemoteno izvedbo naročila, najmanj pa: točen naslov naročnika, prejemnika in plačnika blaga, davčno številko, nazive in količine naročenega blaga, želeni dobavni rok, način odpreme in način plačila.

Naročila so sprejeta, če jih prodajalec pisno potrdi.

Če kupec, potem ko je prodajalec naročilo sprejel, od naročila enostransko odstopi, je kupec dolžan prodajalcu poravnati vse stroške in škodo v zvezi z naročilom.

Odstop od ponudbe in naročila

Prodajalec lahko od ponudbe in/ali naročila odstopi, oz. naročila ne sprejme v naslednjih primerih:

 • če kupec zamuja s plačilom svojih obveznosti po že izstavljenih računih,
 • če kupec oz. naročnik ne izpolni drugih prevzetih pogodbenih obveznosti oz. krši prevzete pogodbene obveznosti,
 • če kupec oz. naročnik postane nezmožen za izpolnitev svojih obveznosti,
 • če kupec oz. naročnik postane insolventen ali je nad njim začet postopek prisilne poravnave, stečaja, likvidacije,
 • ko je zagotovo, da bo do insolventnosti kupca prišlo,
 • če je kupec oz. naročnik prodajalcu prikrival ali zamolčal takšna dejstva, da prodajalec ne bi prevzel svojih pogodbenih obveznosti, če bi zanje vedel,
 • višje sile.

Embalaža

Prodajalec, razen v primeru, če je pisno drugače dogovorjeno, blago dobavi ali v originalni embalaži proizvajalca ali v paketih, ki jih sam pripravi. Paketiranje blaga se izvede v skladu s slovenskimi predpisi in standardi za kopenski prevoz.

Drugačnega načina paketiranja blaga prodajalec ne zagotavlja.

V primeru, da kupec po dobavi zadrži povratno embalažo, ki se mora sicer vrniti prodajalcu, je prodajalec upravičen zaračunati kavcijo. Ob vrnitvi povratne embalaže bo prodajalec kupcu izdal dobropis v vrednosti vrnjene embalaže.

Dobava

Dobavni rok začne teči z dnem prejema pisne potrditve naročila, oziroma z dnem, ki je dogovorjen v izvedbenem aktu/pogodbi oziroma dogovoru o poslovnem sodelovanju.

Prodajalec je do podaljšanja dobavnega roka upravičen:

 • v primeru spremembe zakonov, predpisov in drugih pravil, ki jih je dolžan upoštevati pri izpolnitvi naročila,zaradi spremembe obsega, oblike, tehnične izvedbe predmeta naročila,
 • zaradi dejanj ali opustitve na strani kupca oz. naročnika,
 • v primeru višje sile.

Delne dobave so dopustne. Prodajalec ne odgovarja za zamudo pri dobavi, ki je nastala zaradi višje sile ali pri nastopu drugih nepredvidljivih ovir, ki niso v sferi prodajalčevega obvladovanja, so pa takšne narave, da imajo pomemben vpliv na izpolnitev obveznosti. Prodajalec ima pravico podaljšati dobavni rok za čas trajanja te ovire ali dogodkov. O nastanku takšne ovire mora prodajalec nemudoma obvestiti kupca oz. naročnika. Prodajalec je upravičen do podaljšanja rokov ali kakršne koli druge razumne potrebne prilagoditve pogodbe zaradi zamud v zvezi z vojaškim konfliktom med Ukrajino in Rusijo ter z njim povezanimi političnimi odločitvami, na katere prodajalec nima vpliva.

V primeru, da je dobavni rok odložen iz razlogov na strani kupca oz. naročnika, je ta dolžan dobavitelju povrniti dejansko nastale stroške skladiščenja ter morebitne druge stroške (npr. ponovne dostave, hrambe, zavarovanja, stroške delavcev itd.).

Cene

Cene iz ponudbe prodajalca so praviloma veleprodajne cene exw skladišče prodajalca (Incoterms 2000) in lahko vključujejo vkalkulirane carinske stroške, stroške poslovanja in druge stroške.

Cene so, razen če ni drugače določeno, neto cene brez DDV in veljajo na dan dobave blaga oz. skladno z dano ponudbo in pogoji v ponudbi. Morebitna dostava blaga do kupca bo izvršena v breme in na rizik kupca ter obračunana po dejanskih stroških, razen če ni s ponudbo drugače dogovorjeno. Cene praviloma izključujejo tudi stroške posebnega pakiranja, transporta ali poštnih stroškov.

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila kadarkoli v teku poslovnega leta, če se spremenijo pogoji, ki vplivajo na ceno.

Prodajalec lahko kupcu (pravni osebi) na veleprodajni cenik dodeli ORL (osnovna rabatna lestvica), ki se revidira 2 krat letno (junij in november), osnova za dodelitev le te je potencial (PAM) in prodaja v tekočem koledarskem letu.

Prodajalec lahko kupcu na veleprodajni cenik dodeli IRL (individualna rabatna lestvica), ki se revidira 2 krat letno (junij in november), osnova za dodelitev le te je potencial (PAM) na posamezni CS (cenovni skupini) in prodaja v tekočem koledarskem letu.

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe ORL (osnovna rabatna lestvica) in IRL (individualna rabatna lestvica) brez predhodnega obvestila kadarkoli v teku poslovnega leta, če kupec ne dosega dogovorjenega potencialnega plana prodaje.

Prodajalec si pridružuje pravico do zaračunavanja storitev kupcem, kot so npr.: rezanje kablov, dodatno označevanje pakiranj z EAN kodami kupca, zaračunavanje skladiščenja v primeru, ko kupec nima ustreznih kapacitet in sukcesivnega izvajanja dostave.

Prodajalec lahko kupcu na veleprodajni cenik dodeli ORL (osnovna rabatna lestvica), ki se revidira dvakrat letno (v mesecu juniju in novembru). Osnova za dodelitev ORL je potencial (PAM) in prodaja v tekočem koledarskem letu.

Prodajalec lahko kupcu na veleprodajni cenik dodeli IRL (individualna rabatna lestvica), ki se revidira dvakrat letno (v mesecu juniju in novembru). Osnova za dodelitev IRL je potencial (PAM) na posamezni CS (cenovni skupini) in prodaja v tekočem koledarskem letu.

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe ORL (osnovna rabatna lestvica) in IRL (individualna rabatna lestvica) brez predhodnega obvestila kadarkoli v teku poslovnega leta, če kupec ne dosega dogovorjenega potencialnega plana prodaje.

Prodajalec si v primerih, ko kupec nima ustreznih kapacitet in zmožnosti sukcesivnega izvajanja dostave, pridržuje pravico do zaračunavanja storitev kupcem, kot so npr.: rezanje kablov, dodatno označevanje pakiranj z EAN kodami kupca, zaračunavanje skladiščenja ipd.

Odprema in transport blaga

Prodajalec proda kupcu blago na pariteti exw skladišče prodajalca v Ljubljani oz. na pariteti exw skladišče njegovih PE, naloženo na transportno sredstvo (kamion). Prodajalec se obvezuje, da bo po naročilu in na stroške kupca najustrezneje organiziral transport blaga do želenega kraja.

Ustreznost blaga po vrsti in količini skupaj ugotovita kupec in prodajalčev zastopnik oz. v njegovem imenu prevoznik na nakladalnem mestu. Tveganje zaradi uničenja ali poslabšanja stvari preide s prodajalca na kupca v trenutku, ko kupec prevzame blago po prejšnjem odstavku te točke. Prodajalec izroči blago kupcu v posest v trenutku, ko prodajalec izroči blago v posest prevozniku ali špediterju. Če ni drugače določeno, postane blago last kupca z dnem izpolnitve obveznosti plačila (pridržek lastninske pravice).

Kupec mora zagotoviti vso potrebno opremo za razkladanje kamiona v namembnem kraju, razen če ni drugače dogovorjeno.

Prevzem in dostava blaga

Kupec lahko prevzem naročenih artiklov opravi osebno v izbrani poslovalnici ponudnika ali pa se mu naročeni artikli dostavijo na s strani kupca izbrani naslov.

V primeru, da se kupec odloči za osebni prevzem artikla, pri oddaji naročila izbere tudi poslovalnico ponudnika, v kateri namerava naročeni artikel prevzeti. V primeru, da se kupec odloči za dostavo naročenih artiklov, se dostava lahko opravi na naslov, ki ga je kupec vnesel ob registraciji v sistem ali na drug naslov, ki ga v naročilu določi kupec.

Rok za prevzem in dostavo je različen pri artiklih, ki so na zalogi in artiklih, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču.

Predviden čas dobave artiklov na zalogi:

 • Če je naročilo oddano najkasneje do 19:00 ure (pon-pet), je predvidena dobava naslednji delovni dan:
  • do 09:00 v izbrani poslovalnici ponudnika (osebni prevzem)
  • do 15:00 ure na naslov v naročilu (dostava)
 • Od 7:00 do 17:00 možnost osebnega prevzema na lokaciji centralnega skladišča ponudnika.

Glede dobave artiklov naročenih preko spletne trgovine veljajo Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine.

V primeru dogovorjenega osebnega prevzema v centralnem skladišču, si prodajalec pridržuje pravico kupcu izdati dobropis za naročeno blago v vrednosti 70% prodajne vrednosti in blago vrniti na zalogo (založni artikel), če kupec po preteku 45 dni od obvestila kupcu o možnem prevzemu blaga, blaga ne prevzame. V primeru nezaložnih artiklov in nepravočasnega prevzema materiala s strani kupca, se bo material po preteku 90 dni od obvestila kupcu o možnem prevzemu blaga, na stroške kupca poslal v uničenje.

Predviden čas dobave artiklov, ki niso na zalogi:

Prodajalec bo naročeni artikel dostavil v predvidenem roku dobave, ki ga bo kupcu sporočil nemudoma po prejemu potrdila naročila s strani dobavitelja.

Stroški dostave na območju Republike Slovenije

Strošek dostave na območju Republike Slovenije znaša 6,50€ brez DDV. V ceno stroška so všteti stroški obdelave naročila, stroški pakiranja in stroški dostave paketa. Znesek se izpiše ob zaključku kupčevega naročila ter je zaveden na računu, ki ga kupec prejme skupaj z naročenimi izdelki.

Pri nakupu nad minimalno vrednostjo naročila, so stroški pošiljanja brezplačni. Minimalna vrednost za naročila po telefonu ali pisno (e-mail) je 300€ brez DDV, minimalna vrednost za spletna naročila je 100€ brez DDV.

V primeru, da kupec v zadnjih tekočih 12 mesecih dosega vrednost prodaje višjo kot 30.000 eur brez DDV, se mu strošek za redni prevoz ne zaračuna (ne velja v primeru, da pošiljka vsebuje artikle, ki zahtevajo izredni prevoz).

V primeru, da pošiljka vsebuje artikle, ki zaradi teže ali posebnih mer zahtevajo izredni prevoz, bo takšen prevoz zaračunan kupcu. Stroški prevoza so razvidni na ponudbi, prodajnem nalogu in računu.

Stroški dostave na območju Republike Hrvaške

Strošek dostave na območju Republike Hrvaške znaša 30€ brez DDV za dostave v regije: Zagrebačka, Sisačka, Krapinska, Varaždinska, Međimurska, Bjelovarska, Virovitička, Karlovačka, Istarska.

Za dostave v vse ostale regije znaša cena 75€ brez DDV.

V ceno stroška so všteti stroški obdelave naročila, stroški pakiranja in stroški dostave paketa. Znesek se izpiše ob zaključku kupčevega naročila ter je zaveden na računu, ki ga kupec prejme skupaj z naročenimi izdelki.

Pri nakupu nad minimalno vrednostjo naročila, so stroški pošiljanja brezplačni. Minimalna vrednost za naročila v regije: Zagrebačka, Sisačka, Krapinska, Varaždinska, Međimurska, Bjelovarska, Virovitička, Karlovačka in Istrska je 300€ brez DDV, Minimalna vrednost za naročila v ostale regije je 750€ brez DDV.

V primeru, da pošiljka vsebuje artikle, ki zaradi teže ali posebnih mer zahtevajo izredni prevoz, bo takšen prevoz zaračunan kupcu. Stroški prevoza so razvidni na ponudbi, prodajnem nalogu in računu.

Plačilni pogoji

Prodajalec kupcu za dobavljeno blago izstavi račune na osnovi odpremnih dokumentov.

Če ni drugače določeno, kupec prevzame blago po plačilu predračuna in po tem, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj transakcijski račun.

Za nastanek obveznosti pri posameznih dobavi oz. delni dobavi velja dan, ko je blago odpremljeno iz skladišča prodajalca, če je drugačen pa datum zapadlosti, kot je določen v računu. Enaki pogoji veljajo tudi pri delnih dobavah blaga.

Prodajalec se obvezuje izstaviti račun v roku 8 dni po izročitvi (dobavi) blaga. Kupec je zavezan, da plačilo za dobavljeno blago poravna v roku, določenem na računu. V primeru kupčeve zamude s plačilom ima prodajalec, za vsak dan zamude, pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in ostala nadomestila v skladu z zakonom o preprečevanju zamud. Prodajalec je upravičen kupcu v primeru plačilne nediscipline zaračunati 5 EUR za vsak opomin k plačilu.

Kupec lahko račune prodajalca, poleg gotovinskega plačila s prenosom sredstev z bančnega računa kupca na račun prodajalca, plačuje tudi na druge načine, skladno s pravili finančno računovodske in poslovne stroke v RS.

Kupec je dolžan ob plačilu specificirati račune, ki jih plačuje. Če prodajalec ne prejme obvestila kupca, bo zapiral kupčeve obveznosti po vrstnem redu, kot ga določa zakon (Obligacijski zakonik) in o tem obvestil kupca. Obligacijski zakonik določa, da če dolžnik ob delnem plačilu ne poda izjave o uračunanju, se obveznosti poravnavajo po vrstnem redu njihove zapadlosti. Če je hkrati zapadlo več obveznosti, se najprej poravnajo tiste, ki so najmanj zavarovane, če so vse enako zavarovane, pa najprej tiste, ki so kupcu v največje breme. Če so po vsem navedenem obveznosti enake, se poravnajo po vrstnem redu, kot so nastale, če so nastale hkrati, pa se tisto, kar je bilo dano na račun izpolnitve, porazdeli na vse obveznosti v sorazmerju z njihovimi zneski. Če kupec dolguje poleg glavnice tudi obresti in stroške, se ti vračunavajo tako, da se najprej odplačajo stroški, nato obresti in končno glavnica.

Prodajalec lahko po lastni presoji odobri, zavrne ali ukine kakršno koli odloženo plačilo ali kadar koli zmanjša ali začasno prekine odločitev o odloženem plačilu in od kupca zahteva takojšnje plačilo vseh neporavnanih zneskov.

Kupec mora svoje obveznosti do prodajalca poravnati neodvisno od plačila svojih lastnih strank.

Če se terjatev prodajalca plača tako, da se izvrši s sodnimi in prisilnimi sredstvi, mora kupec prodajalcu poravnati tudi vse stroške, ki so nastali zaradi takšne izvršitve.

Pridržek lastninske pravice in intelektualna lastnina

Blago, ki ga prodajalec dobavi kupcu, ostane last prodajalca do polnega plačila kupnine, vključno z vsemi spremljajočimi stroški. Pridržek lastninske pravice velja za vse blago, ki ga je prodajalec dobavil kupcu, do celotnega plačila obveznosti kupca. Zato pridržek lastninske pravice velja tudi za blago, ki ga je kupec že predelal.

Pridržek lastninske pravice velja tudi za vse dobavljeno blago do celotne izpolnitve odprtih terjatev, ki izhajajo iz vseh skupnih medsebojnih pravnih poslov s kupcem. Kupec mora z blagom, ki je še vedno prodajalčeva last, ravnati z dolžno skrbnostjo in ga ustrezno zavarovati pred vsemi možnimi tveganji za njegovo polno vrednost. Kupec je dolžan izpolniti vse potrebne formalnosti za zaščito blaga s pridržkom lastninske pravice. Prepovedan je vsak zaseg ali poravnava zavarovanja, čigar predmet je blago s prodajalčevim pridržkom lastninske pravice, v korist tretjih oseb.

V primeru zasega zaradi kupčeve plačilne nesposobnosti ali drugih zahtevkov glede blaga s pridržkom lastninske pravice s strani tretjih oseb, je kupec zavezan uveljaviti lastninsko pravico prodajalca in ga o tem takoj obvestiti.

Ne glede na pridržek lastninske pravice se tveganje prenese na kupca v skladno z določbami odstavka »Odprema in transport blaga«, kar pomeni, da nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja blaga preide na kupca s trenutkom, ko prevzame blago v skladišču prodajalca v Ljubljani oziroma v skladiščih prodajalčevih PE, oziroma, ko je blago izročeno prevozniku, ali ko kupec s prevzemom pride v zamudo, če ni za posamezen posel drugače dogovorjeno. Če kupec v dogovorjenem roku blaga ne prevzame, nosi tudi vse stroške hrambe in druge stroške ter vso škodo, ki jo prodajalec utrpi zaradi zamude pri prevzemu blaga.

Vse kupčeve prihodnje terjatve, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje blaga pod pogoji pridržka lastninske pravice, se nikakor ne smejo odstopiti tretjim osebam in jih bo kupec namesto tega takoj odstopil prodajalcu, ne glede na to ali se bo blago s pridržkom lastninske pravice – brez obdelave ali po nadaljnji obdelavi – prodalo enemu ali več kupcem. Odstopljene terjatve služijo kot jamstvo v znesku denarne vrednosti ustreznega blaga s pridržkom lastninske pravice, ki je bilo dobavljeno plačilno nesposobnemu kupcu. Dokler kupec izpolnjuje svoje plačilne obveznosti, lahko sam izterja terjatve, ki jih je odstopil prodajalcu.

Od trenutka, ko kupec do prodajalca pravočasno ne izpolni svojih obveznosti, se prej omenjene terjatve odstopijo prodajalcu za plačilne namene. Na zahtevo prodajalca je potrebno takoj razkriti dolžnike kupca in prodajalca obvestiti o odstopu terjatev. Prejeta plačila, s katerimi se poravnajo kupčeve terjatve, ki so bile odstopljene prodajalcu, predstavljajo blago s pridržkom lastninske pravice v znesku prodanega blaga s pridržkom lastninske pravice, ki ostane v skrbništvu podjetja, dokler kupec ne izpolni svojih plačilnih obveznosti do prodajalca.

Vse s strani prodajalca zagotovljene risbe, specifikacije, druge ustne in pisne informacije, vzorci in podoben material, ostanejo prodajalčeva lastnina, na kateri ima prodajalec avtorske pravice. Vse navedeno je treba obravnavati zaupno in ne sme biti razkrito tretji osebi, razen s predhodnim pisnim soglasjem prodajalca. Prodajalčevih specifikacij, načrtov in ostale tovrstne dokumentacije ni dopustno razmnoževati ali razkrivati tretjim osebam brez predhodnega prodajalčevega pisnega soglasja. Kupec ne sme kopirati ali dovoliti drugim, da kopirajo prodajalčevo blago ali dokumentacijo. Vse kopije je treba na zahtevo prodajalca nemudoma vrniti ali uničiti, ne glede na njihov medij ali obliko. V primeru zlorabe je kupec odškodninsko odgovoren prodajalcu v skladu z Obligacijskim zakonikom, prodajalec pa je od kupca ali katerokoli tretje osebe upravičen zahtevati kazen v višini 50.000,00 EUR za vsako posamično kršitev.

V kolikor predmet prodaje oziroma izvedbenega akta vključuje pravice intelektualne lastnine, so slednje zaščitene, prodajalec in njegovi dajalci licenc pa ohranijo na intelektualni lastnini vse pravice, upravičenja in interese, ki jih imajo oziroma izvirajo iz intelektualne lastnine. Kupec mora ohraniti vsa obvestila o avtorstvu in imetništvu, ki jih prodajalec namesti na blago. Če v izvedbenem aktu ni določeno drugače, kupec nima dovoljenja, da bi na blago na kateri koli način dodal svoje razlikovalne znake.

Garancija

Prodajalec daje kupcu garancijo za kakovost blaga v enakem obsegu, kot jo daje prodajalčev dobavitelj. Kupec ima pravico uveljavljati zahtevke iz naslova garancije za brezhibno delovanje stvari v roku, pod pogoji in tako, kot je določeno v prodajalčevi garancijski izjavi oz. garancijskem listu. Garancija velja za enako obdobje, kot jo priznava proizvajalec, računano od datuma prevzema blaga.

Prodajalec ne odgovarja za točnost oblike, dimenzije, teže, zmogljivosti, specifikacij in na splošno vseh tehničnih lastnosti izdelkov, navedenih v katalogih, prospektih, cenikih in reklamnem gradivu, ki ga izda prodajalec. Te informacije so na voljo samo v informativne namene in se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prodajalec ne daje nikakršne garancije za prodano blago v naslednjih primerih: če kupec napačno ravna z napravo oz. ne upošteva navodil za uporabo, če se pojavijo napake zaradi materialov, ki jih oskrbi kupec, ali zaradi konstrukcije, ki jo je kupec dogradil sam, če kupec popravlja, ali spreminja blago oz. opremo, če pride do škode ali nesreče zaradi pomanjkanja pazljivosti, nezadostnega nadzorovanja ali vzdrževanja ter nepravilne uporabe opreme, nestrokovne montaže, ostalih vzrokov, ki ne izhajajo iz blaga in jih ne povzroči prodajalec.

Skupno najvišji znesek kakršnihkoli stroškov, kazni in/ali odškodnine, ki bi jo bil prodajalec dolžan plačati kupcu iz naslova kršitve katerekoli obveznosti iz izvedbenega akta ali v zvezi z njim, znaša največ do 70% vrednosti posamičnega naročila.

Odgovornost prodajalca v okviru garancije izključuje prodajalčevo odgovornost za vsakršno posledično oziroma posredno škodo v kakršnikoli obliki ali implicitna pričakovanja kupca, vključno z možnostmi prodaje blaga ali pripravljenosti za namensko uporabo. Prodajalec še posebej ne odgovarja za refleksno škodo, ki bi nastala kupcu zaradi uporabe ali napake na blagu, in sicer tako za dejansko škodo na njegovem premoženju kot za morebitni izgubljeni dobiček iz tega naslova, prav tako ni odgovoren za nobeno nematerialno oziroma nepremoženjsko škodo.

Reklamacije in vračila blaga

Kupec je dolžan opraviti količinski in kakovostni prevzem nemudoma po prejemu blaga. Pošiljko z morebitnimi očitnimi napakami je kupec dolžan nemudoma zavrniti prevozniku oziroma dostavljalcu, sicer izgubi vse pravice, ki mu grejo iz tega naslova.

V primeru reklamacije blaga mora zapisnik, s katerim se reklamirajo napake na blagu, nastale med prevozom, podpisati tudi prevoznik.

Ne glede na način prevzema, v primeru naknadne reklamacije, mora kupec priložiti 3 izvode dokumenta »Najava reklamacije«, sicer prodajalec reklamacije ni dolžan odobriti.

Vsi trije izvodi morajo biti podpisani s strani prevoznika in kupca, prevoznik izvod podpiše in s tem potrdi, da je material prevzel, en izvod pa obdrži kupec. Dva izvoda se pripelje v skladišče skupaj z reklamiranim blagom. Blago v skladišču obvezno sprejme vodja izmene; prejem potrdi s podpisom dokumenta Najava reklamacije. En podpisan izvod ostane prevozniku kot potrdilo, da je blago predal vodji izmene. En izvod se priloži vrnjenemu blagu, ki se odloži v reklamacijsko skladišče. Vodja izmene je odgovoren, da se vrnjeno blago v skladišču odloži na regal, ki je določeno za vračilo reklamiranega blaga.

Reklamirano blago mora kupec hraniti v zatečenem stanju do dokončne rešitve reklamacije oziroma do prodajalčevega naloga za vračilo blaga, sicer odgovarja za vso nastalo škodo in stroške. V kolikor prodajalec odobri reklamacijo, mora kupec reklamirano blago vrniti najkasneje v 14 dneh od obvestila o odobritvi reklamacije, sicer izgubi pravico do vračila reklamiranega blaga.

Za blago, ki je bilo osebno prevzeto v skladišču prodajalca, se ne priznava količinskih reklamacij.

Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo po preteku šestih mesecev od izročitve blaga.

V primeru reklamacije je kupec dolžan plačati prodajalcu nesporni del kupnine pod dogovorjenimi pogoji.

Kupec lahko vrne brezhibno blago, če je bilo kupljeno pri prodajalcu, pod pogojem prodajalčevega izrecnega predhodnega pisnega soglasja. Vrne se lahko samo nepoškodovano, brezhibno blago, v originalni embalaži proizvajalca, in sicer najkasneje v roku 14 dni od datuma izdaje pisnega soglasja prodajalca. Prodajalec je pripravljen prevzeti tako blago samo pod omenjenimi pogoji in po znižani ceni, ki jo določi prodajalec. Vse transportne stroške, ki bi nastali pri omenjenem vračilu blaga prodajalcu, krije kupec. Za vrnjeno blago prodajalec kupcu prizna dobropis, ki se upošteva pri prihodnjih nakupih pri prodajalcu.

Blago oziroma artikli, označeni s posebno oznako “Izdelek po naročilu”, so nezaložni artikli, naročeni izključno za kupca. Vračilo takšnih artiklov ni mogoče.

V primeru vračila založnega artikla v nepoškodovani originalni embalaži več kot 30 dni od nakupa, se kupcu obračuna odbitek v višini 30% prodajne vrednosti artikla. Vračilo bo možno le po predhodni odobritvi s strani prodajalčevega dobavitelja oziroma proizvajalca.

V primeru, da prodajalec blago po naročilu kupca spreminja (npr. rezanje kablov), takšnih artiklov ni mogoče vrniti.

Varstvo osebnih podatkov in poslovna skrivnost

V primeru obdelave osebnih podatkov s strani katere koli stranke za namen izvajanja izvedbenega akta/pogodbe oziroma dogovora se vsaka stranka zavezuje, da bo zagotovila skladnost z zahtevami po veljavni zakonodaji glede zbiranja osebnih podatkov ter za celotno obdobje obdelave podatkov.

Zlasti se vsaka stranka zavezuje, da:

 • bo seznanila posameznike, na katere se nanašajo podatki, z nameni in sredstvi obdelave podatkov, ki se izvaja, po potrebi pridobila njihovo soglasje in jim omogočila uveljavljanje njihovih pravic;
 • bo izvajala ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovi varnost takšnih podatkov, tj. njihovo zaupnost, celovitost in dostopnost. V zvezi s tem je pravilnik o varstvu podatkov družbe Rexel na voljo na: www.rexel.si/varovanje-podatkov/.

Kupec se zavezuje, da bo odvisno od primera, posredoval takšen pravilnik družbe Rexel svojim zadevnim sodelavcem in zainteresiranim stranem ter posredoval svoj pravilnik družbi Rexel, svojim sodelavcem in zainteresiranim strankam, skupaj s katerim koli zadevnim posameznikom, na katerega se nanašajo podatki.

Prodajalec in kupec se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost trajno varovala vse podatke in informacije, do katerih bosta imela dostop oziroma, s katerimi se bosta seznanila, če so ti podatki določeni kot poslovna skrivnost, pa tudi tiste, za katere ni izrecno določeno, da so poslovna skrivnost, če bi morala ali mogla vedeti, da bi zaradi njihovega posredovanja oz. razkritja nepooblaščenim osebam prodajalca, kupca ali tretjim osebam lahko nastala premoženjska ali nepremoženjska škoda. Prejemnik zaupnih informacij je dolžan izvajati vse razumne previdnostne ukrepe, da prepreči in onemogoči nepooblaščeno razkritje takšnih zaupnih podatkov. Po prenehanju izvedbenega akta je dolžan prejemnik zaupnih informacij na zahtevo nasprotne stranke vrniti vse zaupne informacije, ki jih ima, ali jih na zahtevo uničiti in stranki, od katere je te informacije prejel, izročiti potrdilo o takšnem uničenju. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti ne velja za informacije, ki so splošno znane, za katere se lahko dokaže, da jih je prejemnik sam razvil, ali ki so bile zakonito pridobljene s strani tretje stranke, ne da bi zanjo veljala dolžnost varovanja poslovne skrivnosti. Ta zaveza prav tako ne velja, če je ena od strank dolžna razkriti katerokoli od informacij, ki jih je prejela, na podlagi zakona.

Končne določbe

Z naročilom oz. nakupom pri prodajalcu kupec izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji in sprejema vsa določila teh splošnih prodajnih pogojev.

Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani www.rexel.si/splosni-prodajni-pogoji/ ter se lahko spreminjajo. Besedilo veljavnih splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja s prodajalcem in šteje, da je stranka, ki vstopa v poslovno razmerje s splošnimi pogoji seznanjena ter na njih v celoti pristaja.

Če se izkaže, da je katero koli določilo teh Splošnih pogojev neizvršljivo ali nično ali če postane neveljavno, to ne vpliva na veljavnost sporazuma med strankama ali teh Splošnih pogojev. Vsaka taka določba se nadomesti z drugo določbo, ki je čim bližje namenu neveljavne določbe.

Kupec se zavezuje, da bo spoštoval vse veljavne zakone in predpise v zvezi z bojem proti korupciji, izsiljevanju, podkupovanju in podobnim situacijam. Kupec jamči, da ni neposredno ali posredno plačal nobene provizije, honorarja ali podkupnine in da ni odobril nobenih rabatov svojim kupcem ali prodajalčevim predstavnikom oziroma zaposlenim ali kateri koli drugi tretji osebi, ali dal darilo, ali zagotovil kakršne koli druge nedenarne usluge ali dogovore. V nasprotnem primeru se šteje pogodbeni dogovor/izvedbeni akt za ničen. Kupec bo v takem primeru prodajalcu povrnil vse stroške in zagotovil, da je prodajalec prost vseh zahtevkov, izgube ali škode, ki bi nastala v zvezi s kupčevo kršitvijo obveznosti iz tega odstavka.

Če se kupec pri poslovanju s prodajalcem seznani s hudimi posegi v človekove pravice, temeljne svoboščine, zdravje in varnost ljudi ter okolja, lahko z uporabo obrazca, ki je objavljen na spletni strani prodajalca, prijavi morebitno zaznane nepravilnosti.

Glede medsebojnih razmerij, ki jih ti splošni prodajni pogoji ne določajo, veljajo določila slovenske zakonodaje, med drugim Obligacijskega zakonika, Zakona o trgovini ter drugi veljavni slovenski zakoni in predpisi ter Incoterms klavzule 2010, oziroma v primeru dvoma, zadnja verzija veljavnih Incoterms klavzul v času potrditve naročila.

Kraj izpolnitve in kraj sodne pristojnosti je kraj, v katerem ima svoj sedež prodajalec, ki pa lahko po svoji presoji vloži tožbo zoper kupca tudi v kraju, kjer ima kupec registriran sedež podjetja.

Vsi sporazumi med prodajalcem in kupcem morajo biti v pisni obliki.

Splošni nabavni pogoji veljajo od dne 11. 4. 2018 (zadnja posodobitev: 13. 2. 2023)

tips_and_updatesRexel akcije in novosti

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.


Kontaktni center
Vse cene so v € in vključujejo DDV.